เงื่อนไขการเช่า

เงื่อนไขทั่วไป


 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ท่าน ต่อเช่ารถตู้หาดใหญ่ปรับอากาศ 1 คัน
 • ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติดภายในรถ โดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือ สงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฏหมายอยู่ภายในรถ พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทำการตรวจค้น ทั้งนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองและบุคคลอื่นภายในรถเช่าหาดใหญ่
 • พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือ บางเวลา หากพิจารณาเห็นว่า การเดินทางต่อไปนั่น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของตัวรถและบุคคลภายในรถตู้ให้เช่าหาดใหญ่
 • พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ความเร็วในการชับขี่ จึง ขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
 • การให้บริการของของทางทีมงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของบุคคล หรือ คณะบุคคลเท่านั้น ทางทีมงานจึงไม่อนุญาต ให้นำสัตว์เลี้ยงใดๆ หรืออาหารที่มีกลิ่นแรงขึ้นรถโดยเด็ดขาด


ค่าน้ำมัน ทางด่วน ทางพิเศษ

 • ในวันแรกที่เริ่มทำงาน พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ (ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจสอบได้)
 • การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อๆ ไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมันเต็มถังคืนให้กับพนักงานขับรถ เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง
 • ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าเรือโดยสาร ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย


การนับเวลาและวันทำงาน(ใช้บริการมากกว่า 1 วัน)

 • เวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถ คือ ตั้งแต่เวลา 06:00 น. - 18:00 น. หรือไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาผู้ใช้บริการนัดหมาย (แต่ไม่เกินเวลา 20:00 น. ของวันนั้น)
 • การนับเวลาชดเชยค่าบริการล่วงเวลา
 • ในกรณีที่มีการนัดหมายการเดินทาง ก่อนเวลา 06:00 น ผู้ใช้บริการจะต้องขดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่มอีกชั่วโมงละ 150.- บาท
 • ในกรณีที่มีการใช้บริการ เกินกว่า 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย หรือ เกินกว่าเวลา 20:00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่มอีกชั่วโมงล่ะ 150.- บาท เกิน 24.00 คิดเพิ่มอีก 1 วัน
 • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางไม่เกินกว่า 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย และไม่เกินกว่าเวลา 20:00 น. ผู้ใช้บริการไม่ต้องจ่ายชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่ม
 • จุดหมายปลายทาง หมายถึง สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ที่ผู้ใช้บริการกำหนดให้พนักงานขับรถเช่าหาดใหญ่ไปส่งในวันเดินทางกลับ
 • วันที่เริ่มต้นเดินทาง ไม่ว่าจะออกเดินทางในเวลาใดก็ตาม จะถูกนับเป็น 1 วันทำงาน
 • เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการเดินทาง พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการเช่ารถตู้หาดใหญ่นัดหมาย หลังจากนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องให้พนักงานขับรถเช่าหาดใหญ่ได้พักผ่อนไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะมีการใช้บริการในครั้งต่อไป
 • เวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถเช่าหาดใหญ่ คือ ตั้งแต่เวลา 06:00 น. - 18:00 น. หรือไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย (แต่ไม่เกินเวลา 20:00 น. ของแต่ละวัน)
 • การนับเวลาชดเชยค่าบริการล่วงเวลา
 • ในกรณีที่มีการนัดหมายการเดินทาง ก่อนเวลา 06:00 น ผู้ใช้บริการจะต้องขดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่มอีกชั่วโมงละ 150.- บาท
 • ในกรณีที่มีการใช้บริการ เกินกว่า 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย หรือ เกินกว่าเวลา 20:00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่มอีกชั่วโมงล่ะ 150.- บาท
 • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 20:00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่มอีกชั่วโมงล่ะ 150.- บาท
 • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางไม่เกินกว่า 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย และไม่เกินกว่าเวลา 20:00 น. ผู้ใช้บริการไม่ต้องจ่ายชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่ม
 • ผู้ใช้บริการต้องมีที่พักให้พนักงานขับรถ หากไม่มีผู้ใช้บริการต้องเพิ่มค่าห้อง อาหาร ให้พนักงานขับรถ 500 บาทต่อวัน นอกเหนือจากราคาที่ได้ตกลงไว้
 • จุดหมายปลายทาง หมายถึง สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ที่ผู้ใช้บริการกำหนดให้พนักงานขับรถไปส่งในวันเดินทางกลับ


การจองรถ และ การวางเงินมัดจำ

ผู้ใช้บริการสามารถจอง และใช้บริการทีมงานคุณนิตยา เช่ารถตู้หาดใหญ่ รถเช่าหาดใหญ่ หาดใหญ่รถเช่า รถตู้ให้เช่าหาดใหญ่ได้ โดยการกรอกแบบฟอร์มการจองรถตู้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...โทร 061-2122009 (คุณนิตยา) หรือ e-mail มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ใช้บริการจะต้องชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 500 บาท/คัน/วัน ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน (หรือในวงเงินครึ่งหนึ่งของค่าบริการ ในกรณีที่ใช้บริการแบบ รับ-ส่งเที่ยวเดียว) จึงจะถือว่าได้มีการจองรถอย่างสมบูรณ์
การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า กระทำโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ดังนี้เท่านั้น
         เพื่อเป็นหลักฐานในการขำระเงินมัดจำล่วงหน้า กรุณา แจ้งทาง e-mail มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อทางทีมงานจะได้ติดต่อนัดหมายการเดินทางต่อไป การไม่ชำระเงินมัดจำล่วงหน้าตามกำหนด อาจเป็นเหตุให้ทางทีมงานสามารถยกเลิกการเดินทางได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
         ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทาง และได้แจ้งให้ทางทีมงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเดินทาง ทางทีมงานยินดีคืนเงินมัดจำล่วงหน้าให้ ในอัตราร้อยละ 90 ของเงินมัดจำล่วงหน้าที่ได้ชำระไว้แล้ว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำล่วงหน้า ไม่ว่ากรณีใดๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

หมายเหตุ การจองรถและการวางเงินมัดจำ ให้ติดต่อโดยตรงที่ คุณนิตยาเท่านั้น


การบริการแบบรับ-ส่ง (เที่ยวเดียว)

 • หมายถึง การที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะใช้บริการเช่ารถตู้หาดใหญ่ เพื่อรับบุคคลหรือคณะบุคคลจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปส่งยังสถานที่อีกที่หนึ่ง เพียงอย่างเดียว
 • ผู้ใช้บริการจะต้องกำหนดสถานที่ที่จะให้รถไปรับเพียงจุดเดียว และสถานที่ที่จะให้รถไปส่งเพียงจุดเดียวเช่นกัน
 • ทางทีมงานจะกำหนด ค่าบริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยจะคิดรวม ค่าบริการ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน หรือค่าผ่านทางพิเศษ เข้าด้วยกันเป็นราคาเดียว
 • ในบางกรณีที่การเดินทางนั้น จำเป็นต้องอาศัยยานพาหนะประเภทอื่นเป็นตัวสนับสนุน เช่น การนำรถลงเรียนช้ามฟาก เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานขับรถ ทั้งขาไปและขากลับ
 • พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเลือกเส้นทางในการเดินทาง เพื่อให้สามารถนำพาผู้ใช้บริการไปยังจุดหมายปลายทางที่ได้กำหนดไว้
 • ในระหว่างการเดินทาง ผู้ใช้บริการสามารถขอให้พนักงานชับรถ หยุดพักรถเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติภาระกิจส่วนตัวที่จำเป็น เช่น เข้าห้องน้ำ รับประทานอาหาร แต่ไม่สามารถขอให้พนักงานขับรถออกนอกเส้นทางได้
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ในวงเงินครึ่งหนึ่งของค่าบริการที่ได้กำหนดไว้ จึงจะถือว่าได้มีการจองรถอย่างสมบูรณ์
 • การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า กระทำโดยการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ของธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ได้แสดงไว้ในหัวข้อ การจองรถและการวางเงินมัดจำ

ขอเสนอราคาเพื่อพิจารณา ดังนี้

 • ค่าเช่า รถตู้วันล่ะ 1,800 บาท ไม่รวมน้ำมัน
 • ถ้าออกต่างจังหวัดมีค่าห้องคืนล่ะ 500 บาทต่อหนึ่งคืน

            *** ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขและการปฏิบัติงาน

 • กำหนด 7 โมงเช้า ถึง 3 ทุ่ม รวม 14 ชั่วโมง
 • กรณีเกิน 3 ทุ่ม คิดค่า OT ชั่วโมงล่ะ 150 บาท เป็นค่าแรงพนักงานขับรถตู้
 • การจองควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันพร้อมแผนที่
 • กรณีแจ้งลด/เพิ่ม/หรือยกเลิกงานควรแจ้งอย่างนอย 2 วัน

             รถตู้หาดใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านนะครับ   ขอบคุณ ณ โอกาสนี้ติดต่อ โทร 061-2122009 ID Line : enjoyvan โดยตรง

ขอเสนอราคาเพื่อพิจารณา ดังนี้

 • ค่าเช่าวันล่ะ 4,500 บาท (ค่ากิน ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ทางคนขับรับผิดชอบเอง)
 • ในจังหวัดใกล้เคียง ขั้นต่ำต้องเหมา 2-3 วันขึ้นไป
 • ขึ้นเหนือ-อีสาน ขั้นต่ำต้องเหมา 7-8 วันขึ้นไป

               *** ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขและการปฏิบัติงาน

 • กำหนด 6 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม รวม 12 ชั่วโมง
 • กรณีเกิน 2 ทุ่ม คิดค่า OT ชั่วโมงล่ะ 150 บาท เป็นค่าแรงพนักงานขับรถตู้
 • การจองควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันพร้อมแผนที่
 • กรณีแจ้งลด/เพิ่ม/หรือยกเลิกงานควรแจ้งอย่างน้อย 2 วัน

       รถตู้หาดใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านนะครับ ขอบคุณ ณ โอกาสนี้ติดต่อ โทร 061-2122009 ID Line : enjoyvan โดยตรง


หมายเหตุ

เงื่อนไขการใช้บริการ ทางทีมงานคุณนิตยาสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามความเหมาะสม มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามโดยตรงที่ 061-2122009 (คุณนิตยา) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง